Думите са поезия, героите са неразбираемо властващи над емпатията, а повествованието лъкатуши между времеви нишки в няколко измерения едновременно.