Библиотека Поезия

Смъртта на Владимир Владимирович, от Владимир Сабоурин

Илюстрация към Владимир Сабоурин - Смъртта на Владимир Владимирович

(Стихотворението „Смъртта на Владимир Владимирович“ е от новата поетическа книга на Владимир Сабоурин „Известна Също Като Розата на Рая“.)

Владимир Сабоурин

Смъртта на Владимир Владимирович

And yet I mock you by the mighty fires
That burnt me to this ash.
Ezra Pound Piere Vidal Old

Последна фабрика на радостта горелките на крематориума
Да не оставиш нищо на тъгата на сантименталността на червеите
Първи манифест на съветските анархисти Декларативна резолюция
На Креаториума на Русийските и Московски Анархисти-биокосмисти
Публикувана в официоза Известия от 4 януари 1922 г. незабавно тук и сега
За същностни и реални права на човека ние смятаме преди всичко неговото
Право на съществуване (безсмъртие, възкресяване, подмладяване) и правото на
Свободно придвижване в космическото пространство не мнимите провъзгласени
В Декларацията на буржоазната революция от 1789-та безсмъртието е едновременно целта
И първа предпоставка на бъдещото комунистическо общество тъй като истинска социална
Солидарност е възможна единствено между безсмъртни смъртта разделя хората частната
Собственост не може да бъде премахната докато всеки човек притежава свое частно време
И собствен частен негов край ерго колективизация не само на пространството но и на
Времето освобождаване на живите и мъртвите от затвора на природата неограничен живот
И неограничена свобода на придвижване за всички живи и мъртви космически бунт
Безсмъртие на протоплазмата на едноклетъчните живи същества бактерии протозои някои
Водорасли възпроизвеждащи се чрез неограничено деление без да оставят труп след себе
Си инжектиране на подмладяваща урина от бременни безсмъртието на туморните
Клетки мирови некропол във вечно смръзналите почви на тундрата където мъртвите
Непокътнати да дочакат възкресението си без класовото разделение на криониката
Възкресение на телата нашето тяло трябва да бъде наше дело метализирано
Революционно дължимо ни от държавата социално-икономическо право
Властта да не оставя отделния човек да умира като частно лице
Да не оставя мъртвите да лежат мирно в гробовете примиряване на
Анархизма с тоталната власт в името на държавно гарантираното безсмъртие
Непосредствено след смъртта на Владимир Илич ние призоваваме
Към ускоряване на работата по преодоляване на смъртта, защото всички
Трудещи се и подтиснати по света никога няма да се примирят с факта
На смъртта на Илич революцията не е достатъчно революционна ако
Не включва бунт срещу смъртта преодоляване на вкоренения предразсъдък
За необратимостта на времето борба срещу втория закон на термодинамиката
С помощта на журналистическа карта пререждаш десет пъти безкрайната вкочанена
Опашка за да видиш десет пъти трупа на Владимир Илич боготворейки
Живота се чувстваш като камък изваден от потока от компетентните органи
Пътят от радикалния анархизъм към приемането на съветската власт
Над живота и смъртта другарят Сталин подкрепя основаването на първия по рода си
Институт по кръвопреливане с цел подмладяване с перспектива вечен живот
Богданов докладва за случай на взаимно преливане размяна на кръв между
Застаряващ литератор и млад студент със забележим ефект и при двамата
Преди да натиснеш спусъка пристига куриер от Госиздат с том на Большая
Советская Энциклопедия том трети: антропотехниката е приложен клон
На биологията който си поставя за задача подобряването на физическите
И духовни качества на човека със същите методи които прилага зоо-
Техниката за подобрения или създаване на нови породи домашни
Животни предвидимото съвпадение на историята и астрономията
И също: Бунтът на Маяковски, анархистичен и индивидуалистичен, е
По същността си дребнобуржоазен, несъвместим с пролетарския мироглед
След като ти правят снимка с отворената беззъба уста лявата ръка на слабините
И подаващия се хастар на джоб идва ред на директора и специалистите
От Института за мозъка основан за приютяване и изследване на същия
На Владимир Илич т.е. на материалистическите основания на гениалността
Анатомичен препарат състоящ се от трийсетхилядидеветстотинпетдесетитри
Срезове с тристаишейсет грама по-лек от твоя за пантеона колекция
На велики мозъци включващ също така Луначарски Богданов и Циолковски
Щото комунистическото общество на безсмъртните ще бъде също интерстеларно
Целта на ракетната програма на Константин Едуардович е преселването
На възкресените предци [отците] на други планети звезди светове
Патрификация на небето превръщането на небесните тела в обиталища
На сонмове възкресени отци Евгени Евтушенко в ролята на Константин
Едуардович в игрален филм лъчисто човечество създаване на висша раса
От космонавти търси се достоен съпруг на Валентина Терешкова и
Мъртвия Гагарин щастливият нов човек бива безболезнено
Умъртвяван на трийсетипет почти като теб преди да остарееш с
Еуфоризираща отрова наречена нирвана атомите остават вечно млади
И щастливи според гения от Калуга родно място на съветското
Ракетостроене и руската теософия разговор на Шкловски с Циолковски
През трийсетте: непрестанно събеседвам с ангели споделя К. Едуардович
С теоретика на литературата като похват и направа компетентните
Органи превантивно докладват че група пролетарски писатели планирали
След смъртта ти колективно самоубийство на ред е Булгаков съобщават
На Йосиф Висарионович който незамедлително вдига слушалката и
Успокоява другаря писател че всичко ще се оправи Якобсон вижда връзка
Между Революцията и Смъртта ЧК инфилтрира окултни общества
Две чекистки експедиции до Тибет в търсене на Шамбала тъмна е
Вселената другари много тъмна прекъсване на работата върху Рай за
Написването на Монархия с репичка в бутониерата като едно време лежиш
В цял ръст с обувките от J.M. Weston на Boulevard Malesherbes любимия ти чифт
С металните пластини на токове и носове ще издържат вовеки казваш вечно
Тракали навремето по Пето авеню и Бродуей със стихотворна стъпка размер
Четиресет и шести железни носове подали над ръба на зеенето на ковчега
Те не оставят нищо на тъгата на сантименталността на червеите неръкотворен
Паметник въздигнат сред горелките, сред пепелта по-траен от метала.

Творбата се препечатва от сайта на поета.